Υπηρεσία
Υποθηκοφυλακεία
Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής
Πταισματοδικείο
Πρωτοδικείο
Εφετείο
Ειρηνοδικείο Λαμίας
Δικαστήρια Ανήλικων